Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Rufinamide

Stofnaam
Rufinamide
Merknaam
Inovelon
ATC code
N03AF03

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Anti-epilepticum, triazoolderivaat, dat de werking van natriumkanalen moduleert, waardoor hun inactieve status wordt verlengd.

Farmacokinetiek bij kinderen

Kinderen hebben over het algemeen een lagere rufinamideklaring dan volwassenen en dit verschil houdt verband met lichaamsgrootte.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Adjuvante therapie bij de behandeling van aanvallen in verband met het syndroom van Lennox-Gastaut:

1-4 jaar die geen valproaat ontvangen: start 10 mg/kg/dag in 2 doses PO, elke 3e dag ophogen met stappen van max 10 mg/kg/dag tot max 45 mg/kg/dag.
1-4 jaar die ook valproaat ontvangen: start 10 mg/kg/dag in 2 doses PO, elke 3e dag ophogen met stappen van max 10 mg/kg/dag tot max 30 mg/kg/dag

> 4 jaar:
<30 kg die geen valproaat ontvangen:
start 200 mg PO, elke 3e dag ophogen met stappen van 200 mg/dag tot max 1000 mg/dag
Doses van maximaal 3600 mg/dag zijn bij een beperkt aantal patiënten bestudeerd. 

<30 kg die ook valproaat ontvangen: start 200 mg PO, na minimaal 2 dagen ophogen met stappen van 200 mg/dag tot max 600 mg/dag
 
> 30 kg die geen valproaat ontvangen: Start 400 mg PO, om de dag ophogen met stappen van 400 mg/dag tot max  kinderen 30-50 kg: max 1800 mg/dag; kinderen 50-70 kg: max 2400 mg/dag; kinderen >70 kg: 3200 mg/dag.
Doses van maximaal 4.000 mg/dag (in het 30-50 kg bereik) of 4.800 mg/dag (bij de meer dan 50 kg) zijn bestudeerd bij een beperkt aantal patiënten.

> 30 kg die ook valproaat ontvangen: Start 400 mg PO, om de dag ophogen met stappen van 400 mg/dag tot max:  kinderen 30-50 kg: max 1200 mg/dag; kinderen 50-70 kg: max 1600 mg/dag; kinderen > 70 kg: 2200 mg/dag.

 

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Susp. oraal 40 mg/ml
Tablet 100 mg; 200 mg; 400 mg 
 

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Doseringen

Adjuvante behandeling van aanvallen bij Syndroom van Lennox-Gastaut: ZONDER VALPROAAT
 • Oraal
  • 1 jaar tot 4 jaar
   [1]
   • Startdosering: 10 mg/kg/dag in 2 doses.
   • Onderhoudsdosering: Startdosis elke 3e dag ophogen op basis van klinische respons en tolerantie in stappen van maximaal 10 mg/kg/dag tot 10 - 45 mg/kg/dag in 2 doses. Max: 45 mg/kg/dag.
  • ≥ 4 jaar en < 30 kg
   [1]
   • Startdosering: 200 mg/dag in 2 doses.
   • Onderhoudsdosering: Startdosis elke derde dag ophogen op basis van klinische respons en tolerantie in stappen van 200 mg/dag tot 200 - 1.000 mg/dag in 2 doses. Max: 1.000 mg/dag.
   • Doses van maximaal 3600 mg/dag zijn bij een beperkt aantal patiënten bestudeerd.

  • ≥ 4 jaar en 30 tot 50 kg
   [1]
   • Startdosering: 400 mg/dag in 2 doses.
   • Onderhoudsdosering: Startdosis om de dag ophogen op basis van klinische respons en tolerantie met stappen van 400 mg/dag tot   400 - 1.800 mg/dag in 2 doses. Max: 1.800 mg/dag.
   • Hogere doses - tot 4000 mg/dag - zijn bestudeerd bij een beperkt aantal patienten. 

  • ≥ 4 jaar en 50 tot 70 kg
   [1]
   • Startdosering: 400 mg/dag in 2 doses.
   • Onderhoudsdosering: Startdosis om de dag ophogen op basis van klinische respons en tolerantie met stappen van 400 mg/dag tot   400 - 2.400 mg/dag in 2 doses. Max: 2.400 mg/dag.
   • Hogere doses - tot 4800 mg/dag - zijn bestudeerd bij een beperkt aantal patienten. 

  • ≥ 4 jaar en ≥ 70 kg
   [1]
   • Startdosering: 400 mg/dag in 2 doses.
   • Onderhoudsdosering: Startdosis om de dag ophogen op basis van klinische respons en tolerantie met stappen van 400 mg/dag tot 400 - 3.200 mg/dag in 2 doses. Max: 3.200 mg/dag.
   • Hogere doses - tot 4800 mg/dag - zijn bestudeerd bij een beperkt aantal patienten. 

Adjuvante behandeling van aanvallen bij Syndroom van Lennox-Gastaut: IN COMBINATIE MET VALPROAAT
 • Oraal
  • 1 jaar tot 4 jaar
   [1]
   • Startdosering: 10 mg/kg/dag in 2 doses.
   • Onderhoudsdosering: Startdosis elke 3e dag ophogen op basis van klinische respons en tolerantie in stappen van maximaal 10 mg/kg/dag tot 10 - 30 mg/kg/dag in 2 doses. Max: 30 mg/kg/dag.
  • ≥ 4 jaar en < 30 kg
   [1]
   • Startdosering: 200 mg/dag in 2 doses.
   • Onderhoudsdosering: Startdosis na een minimum van 2 dagen ophogen op basis van klinische respons en tolerantie met 200 mg/dag tot 200 - 600 mg/dag in 2 doses.
  • ≥ 4 jaar en 30 tot 50 kg
   [1]
   • Startdosering: 400 mg/dag in 2 doses.
   • Onderhoudsdosering: Startdosis om de dag ophogen op basis van klinische respons en tolerantie met stappen van 400 mg/dag tot   400 - 1.200 mg/dag in 2 doses. Max: 1.200 mg/dag.
  • ≥ 4 jaar en 50 tot 70 kg
   [1]
   • Startdosering: 400 mg/dag in 2 doses.
   • Onderhoudsdosering: Startdosis om de dag ophogen op basis van klinische respons en tolerantie met stappen van 400 mg/dag tot   400 - 1.600 mg/dag in 2 doses. Max: 1.600 mg/dag.
  • ≥ 4 jaar en ≥ 70 kg
   [1]
   • Startdosering: 400 mg/dag in 2 doses.
   • Onderhoudsdosering: Startdosis om de dag ophogen op basis van klinische respons en tolerantie met stappen van 400 mg/dag tot 400 - 2.200 mg/dag in 2 doses. Max: 2.200 mg/dag.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Bijwerkingen bij kinderen

Kinderen 1 tot 4 jaar:
Zeer vaak (≥ 10%): infectie van de bovenste luchtwegen, braken, longontsteking, slaperigheid, sinusitis, otitis media, diarree, hoest, pyrexie, bronchitis, constipatie, verstopte neus, uitslag, prikkelbaarheid en verminderde eetlust. De frequentie, het type en de ernst van deze bijwerkingen waren vergelijkbaar met die van oudere kinderen, adolescenten en volwassenen. [SmPC Inovelon]

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Zeer vaak (> 10%): slaperigheid, hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, braken, vermoeidheid.

Vaak (1-10%): longontsteking, influenza, nasofaryngitis, oorinfectie, sinusitis, rinitis, anorexia, eetstoornis, verminderde eetlust, gewichtsverlies, angst, slapeloosheid, status epilepticus, convulsie, abnormale coördinatie, nystagmus, psychomotorische hyperactiviteit, tremor, dubbelzien, wazig zien, vertigo, bloedneus, maag-darmklachten (constipatie, diarree, dyspepsie), huiduitslag, acne, rugpijn, oligomenorroe, loopstoornis, hoofdletsel, kneuzing.

Soms (0,1-1%): overgevoeligheid (waaronder DRESS ('drug rash with eosinophilia and systemic symptoms') en het Stevens-Johnsonsyndroom, stijging van leverenzymwaarden.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Overgevoeligheid voor triazoolderivaten (bv. alprazolam, diverse antimycotica als fluconazol, itraconazol).

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Bij vermoeden van een ernstige overgevoeligheidssyndromen door anti-epileptica, waaronder DRESS en het Stevens-Johnsonsyndroom, die na de start van de behandeling en bij kinderen kan optreden (met verschillende tekenen en symptomen, maar met als onderdelen huiduitslag of koorts, en mogelijk lymfadenopathie, leverafwijkingen of hematurie) de behandeling staken. Bij ontstaan van huiduitslag de patiënt nauwlettend controleren.

Een vruchtbare vrouw dient effectieve anticonceptie te gebruiken gedurende de therapie.

Bij ontwikkeling van nieuwe typen aanvallen of bij een verhoogde frequentie van status epilepticus ten opzichte van de uitgangsconditie de baten/risico-balans van de behandeling opnieuw afwegen.

Omdat rufinamide het QTc-interval concentratie-afhankelijk kan verkorten is voorzichtigheid geboden bij patiënten met (een familiegeschiedenis van) een congenitaal kort QT-syndroom.

Controle op tekenen van zelfmoordgedachten en -gedrag wordt aanbevolen.

Gebruik bij een ernstige leverfunctiestoornis wordt afgeraden vanwege onvoldoende onderzoek; bij een milde tot matige leverfunctiestoornis is zorgvuldige dosistitratie aanbevolen.

Dit middel kan invloed hebben op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Het induceert CYP3A4.

Relevant: de plasmaconcentratie kan stijgen door valproïnezuur (zie ook D.).

Rufinamide induceert het metabolisme van: anticonceptiepil (pil, vaginale ring, pleister).

Niet relevant: de plasmaconcentratie kan dalen door fenobarbital, fenytoïne en primidon.

Niet beoordeeld: de plasmaconcentratie kan dalen door carbamazepine en vigabatrine.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

BARBITURATEN EN VERWANTE VERBINDINGEN
N03AA02

Primidon

Mysoline
N03AA03
HYDANTOINEDERIVATEN

Fenytoine

Diphantoine, Epanutin
N03AB02
SUCCINIMIDEDERIVATEN

Ethosuximide

Ethymal, Suxilep, Petnidan, Petnimid
N03AD01
BENZODIAZEPINEDERIVATEN

Clonazepam

Rivotril
N03AE01
CARBOXAMIDEDERIVATEN

Carbamazepine

Tegretol
N03AF01

Oxcarbazepine

Trileptal
N03AF02
VETZUURDERIVATEN
N03AG01

Vigabatrine

Sabril
N03AG04
OVERIGE ANTI-EPILEPTICA

Brivaracetam

Briviact
N03AX23

Cannabidiol

Epidyolex
N03AX24

Felbamaat

Taloxa
N03AX10

Fenfluramine

Fintepla
N03AX26

Gabapentine

Neurontin
N03AX12

Lacosamide

Vimpat
N03AX18

Lamotrigine

Lamictal
N03AX09

Levetiracetam

Keppra, Kevesy, Matever
N03AX14

Perampanel

Fycompa
N03AX22

Pregabaline

Lyrica
N03AX16

Stiripentol

Diacomit
N03AX17

Sultiam

Ospolot
N03AX03

Topiramaat

Topamax
N03AX11

Zonisamide

Zonegran
N03AX15

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Referenties

 1. Eisai Limited, SPC Inovelon (EU/1/06/378/017) Rev 22, 17-08-2021, www.ema.europa.eu
 2. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch kompas (Eigenschappen, bijwerkingen, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgen), Geraadpleegd 21 nov 2022
 3. InformatoriumMedicamentorum, Interacties, Geraadpleegd 17 nov 2014, Geraadpleegd 28-10-13

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Wijzigingen

 • 10 oktober 2018 13:46: Doseeradvies uitgebreid met een doseeradvies voor kinderen van 1-4 jaar opb SmPC Inovelon
 • 25 augustus 2016 16:17: Maximale dosering aangepast obc SmPC en advies kinderneuroloog

Wijzigingen