Deferipron

Stofnaam
Deferipron
Merknaam
Ferriprox
ATC code
V03AC02
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

IJzerstapeling bij patiënten met thalassemie major wanneer behandeling met andere chelatietherapie gecontra-indiceerd of inadequaat is.
> 6 jaar: 75 mg/kg/dag in 3 doses, max 100 mg/kg/dag

Eigenschappen

IJzerchelator. Vormt een complex met ijzer in een moleculaire verhouding van 3:1. Bevordert de ijzeruitscheiding waardoor de serumferritinespiegel lager wordt.

Farmacokinetiek

Geen informatie over farmacokinetische parameters bij kinderen

Doseringen

IJzerstapeling
 • Oraal
  • 6 jaar tot 18 jaar
   [1]
   • 75 mg/kg/dag in 3 doses. Max: 100 mg/kg/dag.
   • Toepassing wanneer behandeling met andere chelatietherapie gecontra-indiceerd of inadequaat is.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Drank 100 mg/ml
Tablet 500 mg

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

ALLE OVERIGE THERAPEUTISCHE MIDDELEN

ANTIDOTA
V03AB16

Digoxine Fab fragmenten

Digitalis antidot
V03AB24
V03AB27

Flumazenil

Anexate
V03AB25
V03AB19
V03AB33

Kaliumjodide

Kajodan
V03AB21
V03AB17
V03AB15
V03AB06

Obidoxim

Toxogonin
V03AB13
V03AB14

Sugammadex

Bridion
V03AB35
IJZERCHELERENDE MIDDELEN

Deferasirox

Exjade
V03AC03

Deferoxamine

Desferal
V03AC01
MIDDELEN BIJ HYPERKALIEMIE EN HYPERFOSFATEMIE
V03AE07
V03AE05

Polystyreensulfonzuur

Sorbisterit Ca-resonium, Resonium A
V03AE01

Sevelameer

Renagel, Renvela
V03AE02
DETOXIFICANTIA BIJ BEHANDELING MET ONCOLYTICA

Folinezuur

Rescuvolin, VoriNa
V03AF03
V03AF01

Rasburicase

Fasturtec
V03AF07
MIDDELEN BIJ HYPOGLYKEMIE

Diazoxide

Proglicem
V03AH01

Bijwerkingen bij kinderen

Arthropathie en diarree werden vaker waargenomen bij kinderen dan bij volwassenen.

Neurologische stoornissen (episoden van hypotonie, instabiliteit, onvermogen om te lopen, en hypertonie met onvermogen om ledematen te bewegen) zijn gemeld bij kinderendie de gebruikelijke doses kregen. Cerebellaire symptomen, diplopie, laterale nystagmus, psychomotorische vertraging, handbewegingen en axiale hypotonie zijn gerapporteerd bij kinderen die tot 2,5 maal de standaard maximale dosering gebruikten. (SmPC)

Bijwerkingen algemeen

Meest ernstig: agranulocytose (neutrofielenaantal < 0,5 × 109/l) bij circa 1%, neutropenie (neutrofielenaantal < 1,5 × 109/l) bij circa 5% en vaker bij niet-splenectomie en hypersplenie. Zeer vaak (> 10%): rood/bruine urine, misselijkheid, braken, buikpijn. Vaak (1-10%): (vooral in het begin van de behandeling en voorbijgaand) diarree, vergrote eetlust, vermoeidheid, hoofdpijn, artralgie. Stijging van leverenzymwaarden (meestal asymptomatisch en voorbijgaand). Neurologische aandoeningen zoals cerebellaire symptomen, dubbelzien, laterale nystagmus, psychomotorische vertraging, handbewegingen en axiale hypotonie zijn waargenomen bij kinderen waarbij langdurig meer dan tweeëneenhalf maal de maximaal aanbevolen dosis is toegepast. Deze aandoeningen namen geleidelijk af bij stopzetten van de behandeling. Progressie van leverfibrose (samenhangend met ijzerstapeling of hepatitis C) is gezien. De plasma-zink concentratie kan verlaagd zijn. Verder zijn gemeld: overgevoeligheidsreacties, zoals huiduitslag en urticaria.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Agranulocytose of recidiverende neutropenie in de anamnese.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Bij optreden van neurologische stoornissen, dient de behandeling te worden gestopt. 

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Wekelijkse het aantal neutrofiele leukocyten controleren. Bij tekenen van een infectie (koorts, keelpijn en griepachtige symptomen) de behandeling onderbreken en het aantal neutrofiele leukocyten vaker controleren. Er is meer kans op agranulocytose en neutropenie als het absolute aantal neutrofielen (ANC) bij aanvang < 1,5 × 109/l is.

Elke twee à drie maanden de serumferritine concentratie controleren om de effectiviteit op de langere termijn te kunnen beoordelen. Aanbevolen wordt de plasma-zink concentratie te controleren.

Voorzichtigheid is geboden bij een lage neutrofielconcentratie, immuungecompromitteerde patiënten (HIV) en bij gestoorde nier- en leverfunctie. Het wordt aanbevolen om de histologie van de lever en de nier- en leverfuncties bij patiënten met hepatitis C nauwkeurig te volgen. Bij serumferritine waarden < 500 microg/l dient onderbreking van de therapie te worden overwogen. Het deferipron-ijzercomplex kan de urine roodbruin verkleuren. Een carcinogeen potentieel kan niet worden uitgesloten. Gegevens over toepassing van het geneesmiddel bij kinderen (6 t/m 10 j.) zijn beperkt. Over toepassing bij kinderen jonger dan 6 jaar zijn geen gegevens bekend.

Interacties

Relevant: hoge doses ascorbinezuur in combinatie met deferoxamine hebben geleid tot een reversibele afname van de linkerventrikelfunctie; voor deferipron is dit niet beschreven. Niet combineren met meer dan 200 mg ascorbinezuur per dag. Zie verder deferoxamine.

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met antacida.

Niet beoordeeld: combinatie met middelen die agranulocytose of neutropenie kunnen veroorzaken, wordt ontraden.

Referenties

 1. Apotex Europe B.V., SPC Ferriprox (EU/1/99/108/001) 10-08-2017, www.ema.europa.eu
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 17 okt 2014
 3. InformatoriumMedicamentorum, Interacties, Geraadpleegd 17 okt 2014

Wijzigingen

 • 11 oktober 2017 12:00: Wijziging deferoxamine in andere chelatietherapie obv SmPC

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering