Abacavir + lamivudine

Stofnaam
Abacavir + lamivudine
Merknaam
Kivexa
ATC code
J05AR02

Abacavir + lamivudine

Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

HIV
≥ 25 kg: 1 dd 600 mg abacavir en 300 mg lamivudine (= 1 tablet)

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Per tablet filmomhuld abacavir 600 mg, lamivudine 300 mg

Eigenschappen

Abacavir en lamivudine zijn nucleoside analoga (NRTI’s) en krachtige selectieve remmers van HIV-1 en HIV-2. Zowel abacavir als lamivudine worden sequentieel gemetaboliseerd door intracellulaire kinasen in het 5’-trifosfaat, de actieve stof.

Kinetische gegevens

Bij toediening aan kinderen wordt abacavir snel en goed geabsorbeerd uit orale formuleringen. Pediatrische farmacokinetiekstudies hebben laten zien dat eenmaaldaagse dosering een equivalente AUC 24 heeft met tweemaaldaagse dosering van dezelfde totale dagelijkse dosering voor zowel de orale oplossing als de tabletformuleringen.

De absolute biologische beschikbaarheid van lamivudine (ongeveer 58 tot 66%) was lager en variabeler bij pediatrische patie?nten jonger dan 12 jaar oud. De pediatrische farmacokinetiekstudies met tabletformuleringen hebben echter laten zien dat een eenmaaldaagse dosering een equivalente AUC24 heeft met een tweemaaldaagse dosering van dezelfde totale dagelijkse dosis.

Doseringen

HIV
 • Oraal
  • ≥ 25 kg
   [1]
   • Abacavir/lamivudine: 600 mg/300 mg (= 1 tablet) per dag in 1 dosis

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

creatinineklaring < 50 ml/min: niet gebruiken aangezien de noodzakelijke dosisaanpassingen niet mogelijk zijn met de combinatietablet.

DIRECT WERKENDE ANTIVIRALE MIDDELEN

NUCLEOSIDEN EN NUCLEOTIDEN (EXCL. REVERSE-TRANSCR-REMMERS)

Aciclovir

Zovirax
J05AB01
J05AB12

Ganciclovir

Cymevene
J05AB06

Ribavirine

Copegus, Rebetol
J05AB04

Valaciclovir

Zelitrex
J05AB11

Valganciclovir

Valcyte
J05AB14
FOSFONZUURDERIVATEN

Foscarnet

Foscavir
J05AD01
PROTEASEREMMERS

Atazanavir

Reyataz
J05AE08

Darunavir

Prezista
J05AE10

Fosamprenavir

Telzir
J05AE07

Indinavir

Crixivan
J05AE02

Ritonavir

Norvir
J05AE03

Saquinavir

Invirase
J05AE01
NUCLEOSIDE EN NUCLEOTIDE REVERSE-TRANSCRIPTASEREMMERS

Abacavir

Ziagen
J05AF06

Emtricitabine

Emtriva
J05AF09

Entecavir

Baraclude
J05AF10

Lamivudine

Epivir 3TC, Zeffix
J05AF05
J05AF07

Zidovudine

Retrovir AZT
J05AF01
NIET-NUCLEOSIDE REVERSE-TRANSCRIPTASEREMMERS

Efavirenz

Stocrin
J05AG03

Etravirine

Intelence
J05AG04

Nevirapine

Viramune
J05AG01

Rilpivirine

Edurant
J05AG05
NEURAMINIDASEREMMERS

Oseltamivir

Tamiflu
J05AH02

Zanamivir

Relenza
J05AH01
ANTIVIRALE MIDDELEN VOOR HIVINFECTIE, COMBINATIEPREPARATEN
J05AR13
J05AR18
J05AR19
J05AR03
J05AR09
J05AR10
OVERIGE ANTIVIRALE MIDDELEN

Dolutegravir

Tivicay
J05AX12

Enfuvirtide

Fuzeon
J05AX07

Maraviroc

Celsentri
J05AX09

Raltegravir

Isentress
J05AX08

Bijwerkingen algemeen

Overgevoeligheidsreacties bij abacavir-gebruik treden op bij circa 5% van de patiënten, vooral bij dragers van het HLA-B*5701-allel en vooral in de eerste 6 weken; sommige zijn levensbedreigend met fatale afloop. Bij bijna alle overgevoeligheidsreacties is sprake van koorts en/of huiduitslag; andere frequent waargenomen symptomen zijn maag-darmstoornissen (misselijkheid, braken, diarree of buikpijn), lethargie of malaise. Andere symptomen die kunnen optreden bij overgevoeligheidsreacties zijn o.a. respiratoire symptomen (dyspneu, hoesten, kortademigheid, keelpijn, abnormale radiologische bevindingen van de thorax), myalgie, artralgie, hoofdpijn, paresthesieën, oedeem, lymfadenopathie, conjunctivitis, zweren in de mond, hypotensie. Ook kan overgevoeligheid voor abacavir leiden tot afwijkende laboratoriumwaarden zoals stijging leverenzymwaarden, hepatitis, leverfalen, creatinekinase, creatinine of lymfopenie. Nierfalen en anafylaxie zijn gemeld. Overgevoeligheidsreacties treden met name op binnen zes weken na begin van de therapie. Zeer zelden: erythema multiforme, stevens-johnsonsyndroom en toxische epidermale necrolyse.

Lactaatacidose (soms fataal) geassocieerd met ernstige hepatomegalie en leversteatose zijn gemeld tijdens het gebruik van nucleoside-analoga. Anti-retrovirale combinatietherapie kan gepaard gaan met herverdeling van lichaamsvet (lipodystrofie) en metabole stoornissen (zoals hypertriglyceridemie, hypercholesterolemie, insulineresistentie, hyperglykemie, hyperlactatemie). Er zijn gevallen van osteonecrose gemeld, vooral bij algemeen erkende risicofactoren, gevorderde hiv-infectie of langdurige blootstelling aan anti-retrovirale combinatietherapie.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Ernstig gestoordenierfunctie (creatinineklaring < 50 ml/min) en ernstig gestoorde leverfunctie. Gebruik bij matig gestoorde leverfunctie wordt ontraden vanwege onvoldoende gegevens.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Nauwkeurig controleren op overgevoeligheidsverschijnselen (elke 2 weken controle), vooral gedurende de eerste twee maanden van de behandeling. Bij optreden van een overgevoeligheidsreactie of bij een verdenking daarvan de behandeling onmiddellijk staken; de behandeling met abacavir mag bij gebleken of bij niet-uitgesloten overgevoeligheid bij deze patiënten nooit meer worden hervat. In dat geval zullen de symptomen namelijk binnen enkele uren en gewoonlijk ernstiger (levensbedreigende hypotensie, overlijden) terugkeren. Het onderbreken van de behandeling vergroot waarschijnlijk de kans op ontstaan van overgevoeligheidsreacties. Consequente inname van abacavir is alleen hierom dan ook zeer belangrijk. Bij patiënten bij wie een overgevoeligheidsreactie niet of niet tijdig werd onderkend, en abacavir te lang is toegediend of werd hervat, zijn ernstige overgevoeligheidsreacties opgetreden met fatale afloop. Behandeling met nucleoside-analoga onderbreken bij snel toenemende aminotransferasespiegels, progressieve hepatomegalie of metabole/lactaatacidose van onbekende oorsprong. Bij licht tot matig gestoorde leverfunctie is controle van de abacavir plasmaconcentratie gewenst. Voorzichtigheid is geboden bij co-infectie met chronische hepatitis B of C; bij anti-retrovirale therapie bij deze patiënten is er een vergroot risico van ernstige en mogelijk fataal verlopende hepatische bijwerkingen. Bij sommige patiënten met een chronische hepatitis B-virusziekte, kan zich na stopzetting van lamivudine klinisch een terugkerende hepatitis openbaren. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor patiënten met een gedecompenseerde leverfunctie. Indien behandeling met lamivudine wordt stopgezet bij patiënten met chronische hepatitis B zowel leverfunctietesten als markers van HBV-replicatie volgen gedurende ten minste vier maanden. Voorzichtigheid is geboden bij ernstige immunodeficiëntie omdat er meer kans is op een ontstekingsreactie op asymptomatische of nog aanwezige opportunistische pathogenen die tot ernstige klinische manifestaties kunnen leiden.

Interacties

Interacties abacavir

Abacavir heeft in vitro geen relevante invloed op CYP-enzymen en wordt zelf nauwelijks gemetaboliseerd door CYP-enzymen.

Relevant:
Toename abacavir: mycofenolzuur kan de toxiciteit vergroten.

Abacavir verkleint het effect van: methadon.

Niet beoordeeld: inductoren van UDP-glucuronyltransferase, zoals rifampicine, kunnen de plasmaconcentratie licht verlagen.

Een hoog percentage virologisch falen en resistentieontwikkeling is gemeld, beide in een vroeg stadium, bij combinatie van abacavir plus lamivudine en tenofovir.

De biologische beschikbaarheid wordt vergroot door alcohol.

Interacties lamivudine:

Relevant:
Lamivudine kan de werking van cladribine teniet doen; combinatie met cladribine wordt ontraden. Beide stoffen maken gebruik van dezelfde enzymsystemen (deoxycytidinekinase) voor de vorming van de actieve, intracellulaire trifosfaten.

Combinatie met emtricitabine wordt ontraden wegens het ontbreken van gegevens over de combinatie.

Niet beoordeeld: de Cmax van zidovudine stijgt met 28% bij gelijktijdige toediening, de totale biologische beschikbaarheid wordt niet significant beïnvloed.

Een hoog percentage virologisch falen en resistentieontwikkeling van HIV is gemeld, beide in een vroeg stadium, bij combinatie van lamivudine plus tenofovir en abacavir of didanosine.

Volgens de fabrikant is voorzichtigheid geboden bij gebruik van immunosuppressiva, waaronder oncolytica, bij HBeAg-negatieve patiënten, wegens beperkte gegevens.

Referenties

 1. ViiV Healthcare UK Limited, SmPC Kivexa (EU/1/04/298/001-004) 17-11-14, www.cbg-meb.nl
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, nierfucntiestoornissen), Geraadpleegd 24 sep 2015
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, bijwerkingen, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgen), Geraadpleegd 24 sep 2015

Wijzigingen

 • 24 september 2015 22:24: Nieuw toegevoegd

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering