Etomidaat

Stofnaam
Etomidaat
Merknaam
Etomidaat lipuro
ATC code
N01AX07
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Etomidaat heeft geen analgetische werking. Om een goede analgesie te verkrijgen moet voorafgaand aan de inductie met etomidaat een analgeticum worden toegediend, zoals fentanyl.

Het werkingsmechanisme is nog niet geheel bekend. Het verhoogt de binding van GABA op de GABAA-receptor en stimuleert hierdoor de remmende werking van GABA op de signaaloverdracht.

Het wordt ook wel in een lage dosis toegepast om kortdurend het sedatieniveau te verdiepen.

Werkt 4-5 minuten.

Farmacokinetiek bij kinderen

Kinderen: In een studie die werd uitgevoerd bij 12 kinderen (leeftijd 7-13 jaar, gewicht 22-48 kg) was het gemiddelde totale distributievolume (4,0 L/kg) gelijk aan dat bij volwassenen . De geneesmiddelklaring bij kinderen lag ongeveer 58% hoger dan bij volwassenen.
Deze gegevens wijzen erop dat kinderen hogere doses nodig hebben dan volwassenen.

Label dosisadvies Kinderformularium

Dosering tot 0,4 mg/kg/dosis: On-label
Dosering> 0,4 mg/kg: Off-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Kinderen<15 jaar: 0,3-0,4 mg/kg.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Inj.vlst. 2 mg/ml
Inj.emulsie 2 mg/ml

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Anaesthesie: inductie
 • Intraveneus
  • a terme neonaat
   [1] [3]
   • 0,3 - 0,5 mg/kg/dosis, bolus in 15-60 sec. éénmalig voor intubatie.
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1] [3]
   • 0,3 - 0,5 mg/kg/dosis, bolus in 15-60 sec.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen bij kinderen

Spiertrekkingen door subcorticale ontremming. Hemodynamisch stabiel. Adenocortiale suppressie bij langdurig gebruik.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Bij meer dan 10% van de patiënten: dyskinesie.
Bij 1-10%: myoclonus, pijn in de ader, lichte en voorbijgaande hypotensie (vooral na eerdere toediening van droperidol), apneu, hyperventilatie, stridor, (postoperatieve) misselijkheid en braken en huiduitslag.
Bij minder dan 1%: hypertonie, onwillekeurige spiercontracties, nystagmus, flebitis, hypertensie, bradycardie, (ventriculaire) extrasystolen, hypoventilatie, hik, hoesten, speekselvloed, spierrigiditeit, pijn op de plaats van injectie, vertraagd herstel uit de anesthesie en erytheem.
Verder zijn gemeld convulsies, hartstilstand, volledig AV-block, shock, tromboflebitis (waaronder oppervlakkige en diepe veneuze trombose), ademhalingsdepressie, bronchospasme (waaronder met fatale afloop), kaakkramp en overgevoeligheidsreacties, zoals anafylactische reacties, anafylactoïde reacties, urticaria en syndroom van Stevens Johnson.

Pijn in de ader en spiercontracties kunnen grotendeels worden voorkomen door combinatie met droperidol en fentanyl (tegen de pijn) en diazepam (tegen de spiercontracties) 1-2 min voor inductie met etomidaat, of door injectie in een grotere ader of door injectie in een lopende infusie.
Vooral bij patiënten met hartfalen en bij ouderen kan met name bij hogere doseringen vermindering van de hartfunctie optreden.

Postoperatieve misselijkheid en braken kunnen met name optreden bij combinatie met lachgas. Dit kan (profylactisch) worden behandeld met droperidol of een anti-emeticum.

Daling van de plasmaconcentratie van cortisol en aldosteron kan optreden, vooral bij herhaalde toediening of bij toediening als continue infusie. Deze daling houdt 6-8 uur aan en herstelt meestal binnen 24 uur. Deze daling wordt waarschijnlijk veroorzaakt door reversibele remming van 11-beta-hydroxylatie in de steroïdsynthese. Stimulering van de bijnier met ACTH is niet effectief. Zo nodig dienen corticosteroïden te worden toegediend.

Kan een aanval van acute porfyrie uitlokken.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Overgevoeligheid en acute porfyrie.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Altijd in combinatie met corticosteroiden in verband met bijniersuppressie door etomidaat (ook al bij eenmalige toediening.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Voorzichtigheid is geboden bij levercirrose, bij hartfalen, bij bijnierschorsinsufficiëntie (bijvoorbeeld bij patiënten met sepsis) vanwege verlaging van de plasmaconcentratie van cortisol en aldosteron, en bij porphyria cutanea tarda omdat dit kan verergeren

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Niet beoordeeld: sedativa en opioïden kunnen het hypnotische effect van etomidaat versterken. Bij combinatie met deze middelen dient de dosering van etomidaat te worden verlaagd.

Het kan het effect van bloeddrukverlagende middelen versterken.

Bij combinatie met intraveneuze toediening van fentanyl kan de klaring en het verdelingsvolume met een factor 2-3 dalen zonder dat de halfwaardetijd verandert; de dosering van etomidaat moet bij combinatie met fentanyl mogelijk worden verlaagd.

ALGEMENE ANAESTHETICA

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

Desfluraan

Suprane
N01AB07

Isofluraan

Sedaconda
N01AB06

Sevofluraan

Sevorane
N01AB08
BARBITURATEN

Thiopental

Pentothal
N01AF03
OPIOIDE ANAESTHETICA

Alfentanil

Rapifen
N01AH02
N01AH01

Remifentanil

Ultiva
N01AH06

Sufentanil

Sufenta, Dzuveo
N01AH03
OVERIGE ALGEMENE ANAESTHETICA

Esketamine

Ketanest S
N01AX14
N01AX11

Propofol

Diprivan, Propofol Lipuro
N01AX10

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Den Brinker M et al, One single dose of etomidate negatively influences adrenocortical performance for at least 24h in children with meningococcal sepsis., Intensive Care Med, 2008, Jan 34(1), 163-8
 3. B.Braun Melsungen AG, SmPC Etomidaat Lipuro (RVG 19122) 28-04-2022, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 4. Informatorium Medicamentorum , (Eigenschappen, Bijwerkingen, Contra-indicaties, Interacties, Waarschuwingen en voorzorgen), Geraadpleegd 21 okt 2014

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering