Droperidol (Dehydrobenzperidol)

Stofnaam
Droperidol (Dehydrobenzperidol)
Merknaam
ATC code
N01AX01

Droperidol (Dehydrobenzperidol)

Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interactions
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen

Butyrofenonderivaat met antipsychotische, matig α1-receptorblokkerende en gering sederende werking.
 

Farmacokinetiek

Geen informatie

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Preventie en behandeling van postoperatieve misselijkheid en braken:
≥ 2 jaar: 0,010–0,050 mg/kg IV, middels titratie, max 1,25 mg

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Inj.vlst. "IV" 0.5 mg/ml, 2.5 mg/ml

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Preventie en behandeling van postoperatieve misselijkheid en braken
 • Intraveneus
  • 2 jaar tot 18 jaar
   [3]
   • 0,01 - 0,05 mg/kg/dosis, zo nodig. Max: 1,25 mg/dosis.
   • Preventie: 30 min voor het einde van de chirurgische ingreep
    Behandeling: op effect titreren, zo nodig elke 6 uur herhalen

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen algemeen

Inherent aan de werking: initiatiefverlies en emotionele afvlakking. Al bij lagere dosering: extrapiramidale verschijnselen zoals parkinsonisme, tremor, rigiditeit, hypersalivatie, acute dystonie en acathisie. Tardieve dyskinesie kan zowel tijdens als na staken van de behandeling ontstaan. Sufheid en slaperigheid, vooral in het begin van de behandeling. Maligne antipsychoticasyndroom. Lichte tot matige hypotensie, tachycardie, dosisafhankelijke QT-verlenging waardoor ventriculaire aritmie (zoals 'torsade de pointes') en gevallen van plotselinge dood zijn waargenomen. Thermische deregulatie, hyperglykemie, verandering van glucosetolerantie, gewichtstoename, veranderingen van het bloedbeeld, agranulocytose en trombocytopenie. Veroorzaakt hyperprolactinemie, wat kan leiden tot galactorroe en amenorroe bij vrouwen en tot impotentie bij mannen. Bij hogere doseringen: orthostatische hypotensie, huiduitslag, exantheem en anafylactische reacties; angio-oedeem en onvoldoende ADH-secretie kan optreden. Bij hoge dosering: orthostatische hypotensie. Zelden: huiduitslag, exantheem en anafylactische reacties. Angio-oedeem en onvoldoende ADH-secretie kan optreden.

 

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Coma. Hypokaliëmie, magnesiëmie. Bradycardie (< 55 slagen/min). Verlengd QTc-interval. Ernstige depressie. Feochromocytoom.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Het gebruik kan leiden tot verminderd reactie- en concentratievermogen. Tot 24 uur na injectie mogen geen voertuigen worden bestuurd of machines bediend. Terughoudendheid is geboden bij de ziekte van Parkinson, mogelijk ernstig alcoholisme en bij epilepsie. Risicofactoren voor QT-intervalverlenging zijn QT-syndroom, bradycardie (<55 slagen/min), hypokaliëmie, congenitale verlenging van het QT-interval, hoge dosering. Bij voorgeschiedenis van hartziekten , bij nierinsufficiëntie, risicofactoren voor een verstoorde elektrolytenbalans en COPD pre-operatief een ecg maken, alsmede serumelektrolyten en nierfunctie bepalen; vervolgens is tijdens toediening ecg bewaking aangewezen. Bij tekenen van hyperthermie, of van symptomen die daaraan kunnen voorafgaan (vegetatieve disfunctie), de behandeling staken en strikte medische controle instellen, omdat het een symptoom kan zijn van maligne antipsychoticasyndroom. Epileptici klinisch en eventueel via eeg volgen, omdat de drempel voor epileptische aanvallen verlaagd kan zijn. Voorzichtigheid is geboden bij lever- of nierinsufficiëntie.

 

Interacties

Relevant: droperidol kan het QTc-interval verlengen, het risico op ernstige hartritmestoornissen is verhoogd bij combinatie met andere middelen waarbij ernstige hartritmestoornissen zoals torsade de pointes zijn gemeld. 

Niet beoordeeld: de sedatieve werking van alcohol en andere centraal-depressieve stoffen kan worden versterkt.

Interacties dopamine-antagonisten algemeen
Relevant: dopamine-antagonisten en centrale dopaminerge middelen (Dopaminerge parkinsonmiddelen en Prolactineremmers) kunnen elkaars werking tegengaan. Combinatie wordt daarom ontraden. Een uitzondering is domperidon, dit kan worden toegepast bij misselijkheid en braken en orthostatische hypotensie bij een parkinsonpatiënt.

Niet relevant: dopamine-antagonisten kunnen de werking van dopamine tegengaan. Andersom zal dopamine de werking van dopamine-antagonisten niet tegengaan. Dopamine passeert de bloed-hersenbarrière niet.

ALGEMENE ANAESTHETICA

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

Desfluraan

Suprane
N01AB07

Isofluraan

Sedaconda
N01AB06

Sevofluraan

Sevorane
N01AB08
BARBITURATEN

Thiopental

Pentothal
N01AF03
OPIOIDE ANAESTHETICA

Alfentanil

Rapifen
N01AH02
N01AH01

Remifentanil

Ultiva
N01AH06

Sufentanil

Sufenta, Dzuveo
N01AH03
OVERIGE ALGEMENE ANAESTHETICA

Esketamine

Ketanest S
N01AX14

Etomidaat

Etomidaat lipuro
N01AX07
N01AX11

Propofol

Diprivan, Propofol Lipuro
N01AX10

Referenties

 1. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, bijwerkingen, waarschuwingen en voorzorgen), Geraadpleegd 20 okt 2014
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 10 april 2018
 3. Kyowa Kirin Holdings B.V., SmPC Dehydrobenzperidol IV (RVG 120914) 13-11-2018, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Wijzigingen

 • 28 oktober 2019 09:28: Toegevoegd dat dosering elke 6 uur herhaald mag worden obv SmPC
 • 11 juni 2019 13:57: Maximale dosis per gift toegevoegd

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering