Loperamide (hydrochloride)

Stofnaam
Loperamide (hydrochloride)
Merknaam
Imodium, Diacure
ATC code
A07DA03

Loperamide (hydrochloride)

Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interactions

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen

Loperamide bindt zich aan de opiaatreceptor in de darmwand en vertraagt de darmmotiliteit. De verblijftijd van de darminhoud wordt verlengd, waardoor het fecale volume afneemt en de consistentie toeneemt. Bovendien vermindert loperamide het verlies aan lichaamswater en elektrolyten door een toegenomen absorptie, vooral in het ileum. Loperamide is een substraat voor P-glycoproteïne (Pgp).

Farmacokinetiek

Er zijn geen farmacokinetische gegevens bij kinderen bekend.

Algemene opmerkingen

Antidotum: naloxon

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Symptomatische behandeling van acute of chronische diarree
≥8 jaar: acute diarree: begindosis 2 mg. Daarna om de 2 uur, zolang de diarree duurt, 2 mg.
Chronische diarree: begindosis 2 mg/dag. Deze begindosis moet worden bijgesteld tot 1-2 vaste ontlastingen per dag worden verkregen. Max dosis (bij acuut en chronisch) 0,3 mg/kg/dag.
2 jaar-8 jaar: 0,1 mg/kg/dosis, 2-3 dd, max 0,3 mg/kg/dag

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet (hydrochloride) 2 mg
Capsule (hydrochloride) 2 mg
Smelttablet (hydrochloride) 2 mg
Drank 0,2 mg/ml
Suspensie 0,2mg/ml

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Diarree
 • Oraal
  • 3 jaar tot 8 jaar
   [1] [4] [5] [6]
   • 0,1 mg/kg/dosis, zo nodig max 3 dd. Max: 0,3 mg/kg/dag.
   • Zodra er normale ontlasting heeft plaatsgevonden of in het geval dat er geen ontlasting heeft plaatsgevonden gedurende meer dan 12 uur, moet de behandeling met Imodium worden onderbroken.

  • 8 jaar tot 18 jaar
   [1] [4] [5] [6] [7]
   • 2 mg/dosis, zo nodig. Deze begindosis moet worden bijgesteld tot 1 tot 2 vaste ontlastingen per dag worden verkregen, hetgeen gewoonlijk wordt bereikt met een onderhoudsdosis van 1 tot 6 capsules of tabletten (2 à 12 mg) per dag.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen bij kinderen

Obstipatie, misselijkheid, droge mond, duizeligheid, hoofdpijn,abdominale distentie, ileus, slaperigheid en lethargie. Met name kleine kinderen zijn gevoelig voor centrale bijwerkingen, omdat bij hen de bloed-hersenbarrière nog onvoldoende functioneert

Bijwerkingen algemeen

 Vaak (1-10%): hoofdpijn, duizeligheid. Misselijkheid, obstipatie, winderigheid.

Soms (0,1-1%): slaperigheid. Droge mond, braken, dyspepsie, (boven)buikpijn. Huiduitslag.

Zelden (0,01-0,1%): overgevoeligheid, anafylactische reacties (inclusief anafylactische shock), anafylactoïde reacties. Bewustzijnsverlies, stupor, hypertonie, coördinatieafwijkingen. Miose. Opgezette buik, (paralytische) ileus, (toxisch) megacolon, glossodynie. Jeuk, bulleuze eruptie (zoals Stevens-Johnsonsyndroom, Lyell-syndroom, erythema multiforme), angio–oedeem, urticaria. Urineretentie. Vermoeidheid.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij kinderen

 • Kinderen jonger dan 3 jaar vanwege het risico op centrale bijwerkingen en paralytische ileus.
 • Acute dysenterie gekenmerkt door bloed in de ontlasting en andere bacteriële darminfecties.

Contra-indicatie algemeen

 • indien remming van de peristaltiek beslist moet worden vermeden, zoals bij subileus, (toxisch) megacolon en bij bepaalde vergiftigingen;
 • primaire dysenterie, gekenmerkt door bloed in de ontlasting en hoge koorts;
 • bacteriële enterocolitis door invasieve organismen;
 • acute ulceratieve colitis;
 • pseudomembraneuze colitis geassocieerd met breed-spectrum antibiotica;

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Vanwege het grote risico op bijwerkingen, zoals obstipatie, (sub)ileus en centrale bijwerkingen, dient men terughoudend te zijn met het toedienen van loperamide bij kinderen tussen 3 en 8 jaar. Het gebruik dient dan uitsluitend op medisch voorschrift en onder medisch toezicht plaats te vinden.
Bij patiënten met diarree, speciaal bij jonge kinderen, kunnen vocht- en elektrolytdepletie voorkomen. Toediening van geschikte vocht- en elektrolyt-vervangingstherapie (ORS) is dan de meest belangrijke maatregel. Een droge mond kan ook een teken van uitdroging zijn. In geval van uitdroging kan een kind duizelig worden en gaan braken. Ook dan is toediening van geschikte vocht- en elektrolyt-vervangingstherapie (ORS) de meest belangrijke maatregel. 
 

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Bij optreden van obstipatie, abdominale distensie of subileus de toediening onmiddellijk staken. Als de ontlasting vaster wordt of er gedurende 12 uur geen ontlasting heeft plaatsgevonden, geen loperamide meer innemen.

Indien bij acute diarree binnen 48 uur geen klinische verbetering wordt waargenomen de toediening onderbreken en een arts raadplegen.

Wees voorzichtig bij leverfunctiestoornissen, omdat vanwege het hierbij mogelijk afgenomen first-pass-metabolisme (ernstige) centrale bijwerkingen kunnen optreden.

Bij optreden van water- en elektrolytendepletie (vooral bij kinderen en ouderen) is adequate vocht- en elektrolytentoediening de belangrijkste maatregel.

Bij kinderen van 2–6 jaar uitsluitend op medisch voorschrift of onder medisch toezicht toedienen.

Bij AIDS-patiënten met infectieuze colitis zijn na gebruik van loperamide enkele gevallen gemeld van obstipatie met meer kans op een toxisch megacolon. Staak de behandeling bij de eerste tekenen van abdominale distensie.

Bij homozygote patiënten met fenylketonurie (bij gebruik van producten die aspartaam bevatten) de overeenkomende hoeveelheid fenylalanine doorberekenen in het voedingsvoorschrift.

Interacties

Loperamide is substraat voor CYP3A4, CYP2C8 en P-gp.

Relevant: het effect van tipranavir kan afnemen.

Niet relevant: de concentratie stijgt door abemaciclib.

Niet beoordeeld: de concentratie van desmopressine kan stijgen met een factor 3.

MOTILITEITSREMMENDE MIDDELEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

Referenties

 1. Motala C, et al, Effect of loperamide on stool output and duration of acute infectious diarrhea in infants, J Pediatr, 1990, 117, 467-71
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 11 juli 2019
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 11 juli 2019
 4. Bowie MD, et al, Loperamide for treatment of acute diarrhoea in infants and young children. A double-blind placebo-controlled trial, S Afr Med J, 1995, 85, 885-7
 5. Li ST, et al, Loperamide therapy for acute diarrhea in children: systematic review and meta-analysis, PLoS Med, 2007, 4, e98
 6. Johnson&Johnson Consumer B.V., SPC Imodium RVG (06945/08423/ 33724), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 8 maart 2013, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h06945.pdf
 7. NHG, Standaard Acute diarree (Tweede herziening), Huisarts Wet , 2007, 50(3), 103-13

Wijzigingen

 • 02 juli 2015 09:35: Drank toegevoegd als beschikbare toedieningsvorm
 • 12 mei 2015 21:23: Registratie info aangepast op basis van SmPC
 • 10 april 2015 16:21: Loperamide drank wordt niet meer geproduceerd

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering