Biperideen

Stofnaam
Biperideen
Merknaam
Akineton
ATC code
N04AA02
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Parasympathicolyticum. Het vermindert spierstijfheid, akinesie en in geringere mate tremor.

Farmacokinetiek bij kinderen

Geen informatie

Algemene opmerkingen

Het Nationale Vergiftigingen Informatiecentrum van het RIVM is gespecialiseerd in het uitvoeren van snelle risicoanalyses van gezondheidseffecten na blootstelling aan lichaamsvreemde stoffen. Het NVIC/RIVM is 24 uur per dag 7 dagen in de week bereikbaar voor medische hulpverleners en overheidsinstanties voor informatie over gezondheidseffecten en behandeling van acute vergiftigingen.

Via www.vergiftigingen.info kan de medische hulpverlener - na inloggen - zelf een risicoanalyse maken van een acute vergiftiging.
Het NVIC is telefonisch bereikbaar (uitsluitend voor professionele hulpverleners) op 030-2748888.

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Medicamenteus veroorzaakte extrapiramidale stoornissen:
Kinderen: 1-3 dd 1-2 mg PO
> 3 jaar: 2,5-5 mg IV

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Inj.vlst. (lactaat) 5 mg/ml
Tablet (hydrochloride) 1 mg; 2 mg

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Extrapyramidale verschijnselen agv geneesmiddelen (bijv. haloperidol, metoclopramide, alizapride)
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   [2]
   • 0,1 mg/kg/dosis in 1 dosis. Max: 5 mg/dag. Langzaam toedienen.
 • Oraal
  • 3 jaar tot 18 jaar
   [2]
   • 1 - 2 mg/dosis 1-3 dd.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen bij kinderen

Het bijwerkingen profiel bij kinderen is gelijk aan dat van volwassenen (zie bijwerkingen volwassenen)

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Zelden (0,01-0,1): moeheid, duizeligheid, geheugenstoornis, tachycardie, droge mond, misselijkheid, gastrische stoornissen, slaperigheid. Bij hogere doseringen prikkelbaarheid, agitatie, angst, verwarring, delirium, hallucinaties, slapeloosheid. Stimulatie van het CZS komt vaak voor bij patiënten met een verminderde hersenfunctie. Een verlaging van de dosis kan dan nodig zijn. Er zijn meldingen van tijdelijk verminderde REM-slaap (slaapfase met snelle oogbewegingen). Dit wordt gekenmerkt door een verlenging van de tijd om dit stadium te bereiken en een percentagedaling van de lengte van deze fase in de totale slaap.

Zeer zelden (< 0,01%): hypersensitiviteit, nervositeit, euforie, hoofdpijn, dyskinesie, ataxie, spraakstoornissen, toegenomen neiging tot cerebrale insulten en convulsies, accommodatiestoornissen, mydriase, fotosensibilisatie, gesloten kamerhoek glaucoom, bradycardie, constipatie, verminderde transpiratie, allergische huiduitslag, spiertrekkingen, stoornis in urinelozing (met name bij prostaatadenoom), urineretentie. Bloeddrukdaling na parenterale toediening.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

 • mechanische stenose in het maag-darmkanaal;
 • megacolon, ileus;
 • myasthenia gravis;
 • tardieve dyskinesie.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Wees voorzichtig bij prostaathyperplasie, organische pylorusstenose, cardiovasculaire aandoeningen, psychische stoornissen, lever- en nierfunctiestoornissen, koorts en bij verblijf in een erg warme omgeving. Ouderen, in het bijzonder met een verminderde hersenfunctie, hebben een verhoogde gevoeligheid voor de bijwerkingen.

Aan biperideen zijn stemmingsverbeterende en euforische effecten toegeschreven; misbruik is waargenomen.

Biperideen niet geven als profylaxe tegen te verwachten extrapiramidale bijwerkingen (door antipsychotica); bij optreden ervan is het raadzaam de dosering van het desbetreffende middel te verlagen. Pas als dat niet mogelijk is een parasympathicolyticum toevoegen.

Visusstoornissen en duizeligheid kunnen het reactievermogen beïnvloeden.

Bij optreden of verergeren van tardieve dyskinesie de behandeling staken.

Bij koorts kan verlaging van de dosering nodig zijn door de verminderde zweetproductie.

De therapie mag niet plotseling worden gestaakt, maar moet worden uitgeslopen omdat anders ernstige akinesie, agitatie en/of verwardheid kan optreden; vooral ouderen zijn hiervoor in verhoogde mate gevoelig. Tijdens of na abrupt staken kan incidenteel neuroleptisch maligne syndroom optreden.

Dit middel kan door pupilverwijding de oogdruk verhogen en een aanval van acuut glaucoom veroorzaken. De oogboldruk regelmatig controleren.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Niet beoordeeld: de werking kan worden versterkt door andere geneesmiddelen met een anticholinerge werking, zoals bepaalde antipsychotica en tricyclische antidepressiva.

Amantadine kan de centrale bijwerkingen van de parasympathicolytica versterken.

De werking van parasympathicomimetica kan worden geantagoneerd.

Oculair toegediende parasympathicolytica kunnen de werking van eveneens oculair toegediende parasympathicomimetica antagoneren.

PARASYMPATHICOLYTICA

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Laboratorio Farmaceutico, SPC Akineton (RVG 02196) 22-10-2014, www.cbg-meb.nl
 3. Desma GmbH, SmPC Akineton 5 mg Injektionslösung (91579.00.00), 02/2019
 4. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), 11-11-2021
 5. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 10 okt 2014

Wijzigingen

 • 11 februari 2021 11:45: De dosering voor intraveneuze toepassing is omgezet naar een mg/kg dosering op basis van de SmPC
 • 16 maart 2016 08:33: Dosering werd ten onrechte weergegeven als een mg/dag dosering in plaats van mg/dosis. Dit is gecorrigeerd

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering