Terbinafine oraal

Stofnaam
Terbinafine oraal
Merknaam
Lamisil
ATC code
D01BA02

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Schimmelinfecties
> 2 jaar:

15-20 kg: 62,5 mg/dag
20-40kg: 125 mg/dag
>40kg: 250 mg/dag

Eigenschappen

Breed-spectrum antimycoticum, behorend tot de allylaminen. Remt het enzym squaleenepoxidase in de celmembraan van de schimmel. Squaleenepoxidase is een belangrijk enzym voor de biosynthese van sterol (1e stap). Remming resulteert in een tekort aan sterolen en in een intracellulaire stapeling van squaleen, wat leidt tot celdood. Bij lage concentraties heeft terbinafine een fungicide werking tegen dermatofyten, schimmels en bepaalde dimorfe schimmels. Tegen gisten heeft het een fungicide of fungistatische werking, afhankelijk van de soort.

Farmacokinetiek

Geen informatie

Doseringen

Schimmel infectie
 • Oraal
  • ≥ 2 jaar en 15 tot 20 kg
   [4]
   • 62,5 mg/dag in 1 dosis
  • ≥ 2 jaar en 20 tot 40 kg
   [4]
   • 125 mg/dag in 1 dosis
  • ≥ 2 jaar en ≥ 40 kg
   [4]
   • 250 mg/dag in 1 dosis

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet (als hydrochloride) 250 mg

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Aanpassingen als volgt:

GFR 50-80 ml/min/1.73 m2
Aanpassing is niet nodig
GFR 30-50 ml/min/1.73 m2
50 % van normale keerdosis en interval tussen twee doseringen: 24 uur
GFR 10-30 ml/min/1.73 m2
50 % van normale keerdosis en interval tussen twee doseringen: 24 uur
GFR < 10 ml/min/1.73 m2
Een algemeen advies kan niet worden gegeven.
Klinische gevolgen

Bij verminderde nierfunctie is de halfwaardetijd van terbinafine verlengd. Mogelijk kan het risico op bijwerkingen hierdoor worden verhoogd.

Klinische gevolgen:
De klinische relevantie van de langere halfwaardetijd is niet duidelijk.

ANTIMYCOTICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK

ANTIMYCOTICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK
D01BA01

Bijwerkingen algemeen

Zeer vaak (> 10%): opgeblazen gevoel, dyspepsie, misselijkheid, buikpijn, diarree, verminderde eetlust. Artralgie, myalgie (vaak als onderdeel van een allergische huidreactie). Huidreacties zoals erytheem en urticaria. Vaak (1–10%): hoofdpijn.. Soms (0,1-1%): hypogeusie, ageusie (zijn meestal reversibel binnen enkele weken of maanden na staken van de behandeling). Zelden (0,01-0,1%): stijging van leverenzymwaarden, leverfalen. Zeer zelden (< 0,01%): duizeligheid, paresthesie, hypo-esthesie. Vermoeidheid. Angio-oedeem, anafylactoïde reacties, cutane en systemische lupus erythematosus. Psoriasvormige erupties of exacerbatie van psoriasis, erythema multiforme, Stevens-Johnsonsyndroom, toxische epidermale necrolyse, acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulosus (AGEP), alopecia. Neutropenie, agranulocytose, trombocytopenie, pancytopenie. Onregelmatige menstruatie, doorbraakbloedingen. Verder zijn gemeld: anemie, anafylactische reactie, serumziekte-achtige reactie, fotosensibilisatie, fotodermatosen, polymorfe lichteruptie, vasculitis, verminderd reukvermogen (kan irreversibel zijn), gehoorverlies, oorsuizen, rabdomyolyse, griepachtige verschijnselen, koorts, hepatitis, cholestase, geelzucht, pancreatitis. De smaakstoornis kan aanleiding geven tot gewichtsafname, angst en depressie.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Ernstig verminderde nierfunctie (creatinineklaring < 30 ml/min). Ernstig verminderde leverfunctie.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Niet gebruiken bij een chronische of actieve leverziekte. Vóór behandeling en bij langere kuren regelmatig tijdens de behandeling de leverfunctie controleren (bv. na 4–6 weken behandeling); bij afwijkingen de behandeling onmiddellijk staken. De patiënt instrueren direct te melden indien tekenen van leverschade ontstaan zoals onverklaarde aanhoudende misselijkheid, verminderde eetlust, vermoeidheid, braken, buikpijn, donkere urine, lichte ontlasting of geelzucht. Bij optreden van progressieve huidafwijkingen de toediening staken. Wees voorzichtig bij bestaande psoriasis of lupus erythematosus. Bij optreden van bloedbeeldafwijkingen de oorzaak achterhalen en zonodig de behandeling staken.

Interacties

Terbinafine remt CYP2D6.

Relevant:
Terbinafine remt het metabolisme van: carbamazepine en tricyclische antidepressiva.

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met orale anticonceptiva.

Niet relevant: rifampicine induceert het metabolisme.

Cimetidine en fluconazol kunnen het metabolisme remmen.

Terbinafine remt het metabolisme van risperidon.

Referenties

 1. Hartwig NC, et al, Vademecum pediatrische antimicrobiële therapie, 2005
 2. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 18 nov 2014
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 07 feb 2017
 4. Mylan BV, SPC Terbinafine tabletten (RVG 28796) 18-07-2018, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 5. NKFK Werkgroep nierfunctiestoornissen, Extrapolatie van KNMP risico analyse "Verminderde nierfunctie" voor volwassenen naar kinderen, 20 Dec 2021

Wijzigingen

 • 22 april 2022 12:32: Doseeradvies bij nierfunctiestoornissen aangepast op basis van advies Werkgroep dosering bij nierfunctiestoornissen.
 • 04 november 2020 16:33: OP basis van de SmPC is een leeftijdsondergrens van 2 jaar toegevoegd

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering