Colofon

Het Kinderformularium is een uitgave van de Stichting Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK). Het intellectuele eigendom van de informatie op deze website berust bij het NKFK (zie ook verantwoording).

Het Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK) geeft adviezen met betrekking tot medicatie en hanteert een rekenmodule ten behoeve van het berekenen van dosering. Hoewel bij het samenstellen van gegevens en de rekenmodule uiterste zorgvuldigheid is betracht, kan het NKFK geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden in de verstrekte adviezen. Het voorschrijven van geneesmiddelen en het gebruik van de rekenmodule geschiedt in alle gevallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de behandelend/voorschrijvend arts die de medicatie- en doseringsadviezen weloverwogen dient toe te passen in de individuele patiënt.

Uit deze uitgave mag men citeren, respectievelijk delen vermenigvuldigen, op voorwaarde van bronvermelding. Gebruikmaking van de informatie op deze website voor commerciële doeleinden is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NKFK.

Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie bij Kinderen
Postbus 25270
3001 HG Rotterdam
010-7032072
www.nkfk.nl

 Het onderhoud aan het Kinderformularium wordt gefinancierd door de volgende partijen:

- MInisterie van VWS
- Zorgverzekeraars Nederland
- Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie
- Nederlands Vereniging voor Kindergeneeskunde
- Nederlandse Vereniging voor ZiekenhuisApothekers