Cefalotine

Stofnaam
Cefalotine
Merknaam
Keflin
ATC code
J01DB03

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Licht tot matig ernstige infecties van luchtwegen, urinewegen, peritoneum, huid en weke delen:
1 mnd-18 jr: 40-80 mg/kg/dag IV in meerdere doses

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Poeder voor inj.vlst. (als Na-zout) 1 g

Eigenschappen

Bactericide antibioticum uit de groep van cefalosporinen (1e generatie). Bindt zich aan penicilline bindende eiwitten in de celwand van bacteriën, waardoor de synthese van peptidoglycaan wordt geremd. Dit resulteert in celdood. Doorgaans gevoelig zijn: stafylokokken (meticilline-gevoelig), Streptococcus pneumoniae, streptokokken groep A en Klebsiella pneumoniae. Een verworven resistentie kan een probleem zijn bij: Escherichia coli, Haemophilus influenzae en Proteus mirabilis. Ongevoelig zijn: Enterobacter spp., stafylokokken (meticilline-resistent), streptokokken groep D (Enterokokken), indol-positieve Proteus-stammen, Serratia spp. en Pseudomonas spp.
 

Kinetische gegevens

Geen informatie over kinderen.

Doseringen

Licht tot matig ernstige infecties van luchtwegen, urinewegen, peritoneum, huid en weke delen
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   • 40 - 80 mg/kg/dag in 4 - 6 doses, max: 160 mg/kg/dag.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

OVERIGE BETALACTAM-ANTIBIOTICA

CEFALOSPORINES VAN DE EERSTE GENERATIE

Cefalexine

Keforal
J01DB01

Cefazoline

Kefzol
J01DB04
CEFALOSPORINES VAN DE TWEEDE GENERATIE

Cefaclor

Ceclor
J01DC04
J01DC02
CEFALOSPORINES VAN DE DERDE GENERATIE
J01DD01

Ceftazidim

Fortum
J01DD02

Ceftibuten

Cedax
J01DD14

Ceftriaxon

Rocephin
J01DD04
MONOBACTAM-ANTIBIOTICA
J01DF01
CARBAPENEM-ANTIBIOTICA
J01DH51

Meropenem

Meronem
J01DH02

Bijwerkingen algemeen

Vaak (1-10%): misselijkheid, braken. Pijn op de injectieplaats (i.m., continue infuus), tromboflebitis (continue infuus), gevoelige verharding en temperatuurverhoging (herhaalde i.m. toediening). Stijging ureum in het bloed en vermindering creatinineklaring, vooral bij patiënten met bestaande nierinsufficiëntie. Soms (0,1-1%): eosinofilie, (reversibele) neutropenie, (reversibele) trombocytopenie. (Voorbijgaande) verhoging van ASAT en alkalische fosfatase. Maculopapuleuze huiduitslag, urticaria, erythema. Nefrotoxiciteit. Zelden (0,01-0,1%): Serumziekte. Abnormale geur van de huid. Zeer zelden (< 0,01%): anafylactische shock. Laryngospasme, dyspneu, bronchospasme. Hemolytische anemie. Cyanosis. Metabole encefalopathie (veranderd bewustzijn, verwardheid, abnormale bewegingen). Hypotensie, aritmie. Geelzucht. Verder zijn gemeld: secundaire infecties.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Overgevoeligheid voor cefalosporinen. Ernstige overgevoeligheidsreacties op andere β-lactam-antibiotica zoals penicillinen en carbapenems.
 

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Kruisovergevoeligheid en kruisresistentie tussen cefalosporinen onderling en penicillinen komt voor. Bij langdurig gebruik kunnen superinfecties optreden. Bij aanhoudende ernstige diarree de diagnose pseudomembraneuze colitis overwegen. Controleer de nierfunctie, vooral bij ernstig zieke patiënten die maximale doses krijgen toegediend. Toediening van extreem hoge doses kan leiden tot convulsies, vooral bij verminderde nierfunctie. Door gebruik van cefalosporinen kan de Coombs-test fout-positief worden evenals glucosebepalingen in de urine met koperbevattende reagentia (Benedict-suikerreactie of Fehlingreagens e.d.). Bij langdurig gebruik is controle van bloedbeeld, lever- en nierfuncties gewenst. Bij gestoorde nierfunctie de dosering aanpassen.

Interacties

Interacties cefalosporines

Relevant: het risico op nefrotoxiciteit is verhoogd bij combinatie met ciclosporine en cisplatine. De combinatie wordt bij voorkeur vermeden. Het risico op nefrotoxiciteit kan tot 6 maanden na staken van cisplatine aanwezig zijn.

Niet relevant: het risico op nefrotoxiciteit is verhoogd bij combinatie met amfotericine B.

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met carboplatine of lisdiuretica.

Niet beoordeeld: het risico op nefrotoxiciteit kan toenemen bij combinatie met bepaalde cefalosporines, polymyxines, vancomycine en NSAID's. Er is een verminderde renale klaring van gentamicine en amikacine opgetreden bij combinatie met indometacine bij prematuren en bij combinatie met andere NSAID's.

Aminoglycosiden kunnen de neuromusculaire blokkade (vooral de ademhalingsdepressie) veroorzaakt door perifeer werkende spierrelaxantia versterken.

Neomycine kan bij orale toediening de absorptie van sommige andere farmaca (met name digoxine en fenoxymethylpenicilline) verminderen en de werking van cumarinederivaten versterken.

Bij combinatie met verschillende betalactam-antibiotica kan een synergistische werking optreden tegen bepaalde bacteriën, zoals Pseudomonas aeruginosa en Enterococcus faecalis.

Aminoglycosiden kunnen in vitro worden geïnactiveerd door bepaalde penicillines; in vivo is deze inactivering alleen gezien bij ernstige nierfunctiestoornis.

Interacties antibacteriele middelen algemeen

Relevant: de werking van oraal buiktyfusvaccin kan worden verminderd bij gelijktijdige inname van antibacteriële middelen. Gescheiden inname met een interval van 3 dagen wordt aanbevolen. Alternatief: parenteraal buiktyfusvaccin.

Het effect van cumarinederivaten kan worden versterkt, waarschijnlijk door een verhoogde afbraak van stollingsfactoren gedurende de koortsperiode.

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met orale anticonceptiva (dit geldt niet voor de enzyminducerende antibiotica rifabutine en rifampicine) of met TNF-α-antagonisten.

 

Referenties

 1. Eurocept BV, SPC Keflin (RVG 04990) 1-6-2012, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl, Geraadpleegd 28 okt 2016
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, CI, bijwerkingen, waarschuwingen en voorzorgen), Geraadpleegd 12 okt 2014
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 08 okt 2015

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering